23. ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity: EE) เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หากค่า EE ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าหนึ่ง หมายถึง การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ โดยใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่า EE อยู่ที่ 0.42 ลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่า EE อยู่ที่ระดับ 0.43 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) ค่าเฉลี่ย EE ของไทยอยู่ที่ระดับ 0.73 ซึ่งหมายถึง การที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 0.73 หน่วย อย่างไรก็ตาม ค่า EE  มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562